Committees

Steering Organization

Organization Organizing Committee Program Committee General Committee Admin Office
Chair Hiroyuki Oigawa (JAEA) Tatsuya Suzuki (Nagaoka UT) Takashi Matsuda (JNFL) Tatsuro Matsumura (JAEA)
Co-chair Tadafumi Koyama (CRIEPI) Kenji Nishihara (JAEA)
Members Yoshinari Iwasa (MHI) Daisuke Akiyama (Tohoku Univ.) Haruka Aihara (JAEA) Masatoshi Iizuka (CRIEPI)
Hideaki Katsumura (FEPC) Tsuyoshi Arai (Shibaura IT) Yasumitsu Hamada (JNFL) Kota Kawai (MRI)
Takashi Matsuda (JNFL) Shuichi Hasegawa (UTokyo) Kota Kawai (MRI) Shunpei Kubota (JNFL)
Kenji Noshita (Hitachi GE) Takahiro Igarashi (JAEA) Hitomi Kurisu (MHI) Keisuke Morita (JAEA)
Hisao Ohmura (Toshiba ESS) Yaohiro Inagaki (Kyushu Univ.) Tatsuro Matsumura (JAEA) Tsuyoshi Murakami (CRIEPI)
Minoru Shibata (FEPC) Atsushi Kato (JAEA) Keisuke Morita (JAEA) Ryouko Taniguchi (JNFL)
Tatsuya Suzuki (Nagaoka UT) Kota Kawai (MRI) Tsuyoshi Murakami (CRIEPI) Yasuhiro Tsubata (JAEA)
Takeshi Tsukada (JNFL) Toru Kitagaki (JAEA) Yoshinobu Niitsu (JNFL) Takehiko Tsukahara (TITECH)
Yoshikazu Koma (JAEA) Takashi Ohnishi (JAEA)
Hiroo Kondo (MHI) Yuya Takahashi (Toshiba ESS)
Ken Kurosaki (Kyoto Univ.) Yasuhiro Tsubata (JAEA)
Haruaki Matsuura (TCU) Takehiko Tsukahara (TITECH)
Hiroaki Muta (Osaka Univ.) Daisuke Watanabe (Hitachi GE)
Masahiro Nishimura (JAEA)
Masanobu Nogami (KINDAI Univ.)
Hiroshi Sagara (TITECH)
Akihiro Sasahara (CRIEPI)
Michitaka Saso (Toshiba ESS)
Masahide Takano (JAEA)
Koichiro Takao (TITECH)
Masayoshi Uno (Fukui Univ.)
Koichi Uozumi (CRIEPI)
Fumiko Yoshida (NUMO)
International Advisor
Jared Johnson (ORNL)
Cécile Evans (ORANO)